За нас


Лаурус е неправителствена организация, основана в България през 2009 година. Нашата цел е да допринесем за  по-доброто разбиране за разнообразието на нашето общо европейско наследство и на основните ценности, които всички ние  споделяме. Ние искаме да провокираме вашата творческа и комуникативна креативност с  участието в различни интересни и разнообразни проекти, конкурси и събития.

Сдружение ”ЛАУРУС” си поставя следните основни цели:

  • Създаване на

    горска детска градина в село Бистрица с цел популяризиране на горската педагогика като метод за работа с деца. В момента си търсим учители за дечица от 2 до 5 години. Повече информация тук

  • Работа за развитието и утвърждаването на духовните ценности сред младите българи, изграждане на силно национално и социално самосъзнание в контекста на успешна Европейска интеграция, да подпомага изграждането на гражданското общество в България
  • Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
  • Подпомагане  на всеки, обърнал се към нея легитимен младеж, с идеи, предложения, контакти, съвети и критики в релевантните на полето на дейност на организацията сфери на обществения живот;
  • Работа  за улесняване процеса на младежката културна интеграция чрез организирането и участието в официални и неофициални срещи, събития, семинари и други активности в страната и извън нея;
  • Поддържане на контакти, обмяна на идеи и концепции, както и съвместна дейност с други неправителствени организации и научни институти в страната и чужбина, осъществяващи дейности сходни с тази на Сдружение ”ЛАУРУС”.
  • Публикации в пресата и Интернет на експертни разработки с цел популяризиране на концепциите и дейността на сдружението.